تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری

🔘🔘 آمار و احتمالات مهندسی (رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری و کامپیوتر و ....)

  • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
  • ✅ دارای سالها تجربه  
  • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
  • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی (رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری و کامپیوتر و ....)

مفهوم  آمار و بررسی تعاریف مختلف - کاربردهای آمار و روشهای آماری و احتمالات -  حل مسائل مربوط به احتمالات - تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و  احتمال - تعریف احتمال (با ذکر مثالهای ساده) - فرمولهای مقدماتی احتمال -  انواع احتمال و کاربردهای آن - تعریف پارامتر آماری - میانگین، میانه، نما،  انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از دادهها یا جدول فراوانی) -  انواع روشهای تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش دادههای آماری  (نمودارهای XY - BAR - PIE و...) - کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از  روشهای فوق - تعریف متغیر تصادفی - توزیع احتمال گسسته و پیوسته - توزیع  تجربی - توزیع دوجملهای - توزیع نرمال و خواص آن - محاسبه سطح زیر منحنی  نرمال - کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t - تعریف جامعه آماری -  واحد، چهارچوب نمونه گیری، پارامترهای جامعه - برآورد اریب و نا اریب -  معیارهای اشتباه - معرفی روشها و مدلهای نمونه گیری - نمونهگیری تصادفی  ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان -  محاسبه تعداد نمونههای لازم برای آمارگیری - روشهای کلاسیک تخمین - حد  متوسط - اختلاف دو حد متوسط - نوع نسبت - پراش - امید ریاضی (ارزش انتظاری)  یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری - محاسبه امید ریاضی - کاربردهای قوانین  ارزش انتظاری و امید ریاضی - تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روشها  و الگوریتمهای کامپیوتری تولید اعداد تصادفی - کاربردهای اعداد تصادفی