تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و هنرستان توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف شامل :

🔘🔘 الف- تدریس خصوصی ریاضیات رشته ریاضی فیزیک سال دهم و یازدهم و دوازدهم  شامل : ریاضی 1 و ریاضی 2 و هندسه 1  و هندسه 2 و هندسه 3 و حسابان 1 و 2 و حساب  دیفرانسیل و ریاضیات گسسته و هندسه تحلیلی و آمار و مدلسازی و .....

🔘🔘 ب- تدریس خصوصی ریاضیات رشته علوم تجربیسال دهم و یازدهم و دوازدهم  شامل : ریاضی 1 و ریاضی 2 و ریاضی 3 و هندسه 1  و آمار و مدلسازی و ریاضی  سوم تجربی و ....

🔘🔘 ج- تدریس خصوصی ریاضیات رشته علوم انسانی سال دهم و یازدهم و دوازدهم  شامل : ریاضی و آمار 1 و ریاضی و آمار 2 و ریاضی و آمار 3 و آمار و مدلسازی و ریاضی ویژه سوم  انسانی و ...

🔘🔘 د- تدریس خصوصی ریاضیات رشته های هنرستان (کاردانش و فنی حرفه ای)،  تدریس خصوصی ریاضیات فنی و حرفه ای ، تدریس خصوصی ریاضیات کاردانش (ریاضی 1 و ریاضی 2)

🔘🔘 ه- تدریس خصوصی ریاضیات تقویتی و کنکوری و تستی و ...


  • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
  • ✅ دارای سالها تجربه  
  • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
  • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشورسرفصل های تدریس خصوصی :

ریاضی 1- مجموعه  اعداد صحیح، حسابی، گویا، اصم و حقیقی - مجموعه ها، توان رسانی و ریشه  گیری و حل معادلات توانی، اتحاد های جبری و تجزیه، معادله خط، دستگاه  معادلات خطی دو مجهولی،  نسبتهای مثلثاتی، عبارتهای گویا و تقسیم چند  جمله‌ای ها،  معادلات درجه دوم، نامعادلات جبری

آمار و مدلسازی- دوم ریاضی و علوم انسانی- سوم تجربی

هندسه 1- سال دوم ریاضی فیزیک و تجربی

ریاضی  2- سال دوم رشته های ریاضی فیزیک- علوم تجربی و فنی حرفه ای- شامل مباحث :  دنباله های حسابی و هندسی، دنباله تقریبات اعشاری، مفهوم توابع، دامنه و  برد، توابع یک به یک و پوشا، انتقال توابع، تابع قدر مطلق و تابع درجه  دوم،  توابع نمائی و لگاریتم، مثلثات، ماتریسها و ترکیبیات

ریاضی3 - سال سوم رشته تجربی

ریاضی3 - سال سوم رشته علوم انسانی

هندسه  2- سال سوم رشته ریاضی ( شامل مباحث استدلال در هندسه، دایره، روابط زاویه  ها و طولها در دایره، تبدیلها و نگاشتها، هندسه فضایی)

جبرو  احتمال- سال سوم رشته ریاضی( استدلال ریاضی و استقراء، مجموعه، ضرب دکارتی  و رابطه، احتمال و پدیده های تصادفی، شانس در فضای گسسته و پیوسته)

حسابان- سال سوم رشته ریاضی ( شامل مباحث محسبات جبری، معادلات و نامعادلات، تابع، مثلثات، حد و پیوستگی توابع و مشتق توابع)

ریاضیات گسسته- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی - شامل مباحث : گرافها، نظریه اعداد، مباحث پیشرفته ترکیبیات، احتمال

هندسه  تحلیلی و جبر خطی- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی (شامل مباحث بردارها، معادلات  خط و صفحه، مقاطع مخروطی، ماتریس و دترمینان و دستگاه معادلات خطی)

حساب  دیفرانسیل و انتگرال- رشته ریاضی- پیش دانشگاهی ( شامل مباحث اعداد حقیقی،  قدرمطلق و جزءصحیح، دنباله ها، حد و پیوستگی، مشتق و کاربرد آن، انتگرال)

ریاضی عمومی 1و2  پیش دانشگاهی علوم تجربی

ریاضی پایه پیش دانشگاهی - علوم انسانی