تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته دانشگاهی در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

🔘🔘 تدریس مفهومی و آسان ریاضی مهندسی پیشرفته دانشگاهی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف به‌صورت آنلاین و حضوری

🔘🔘 ریاضیات مهندسی پیشرفته (رشته های مهندسی)

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشورریاضی مهندسی با سرفصلهای زیر

 • بخش اول: سری فوریه و انتگرال فوریه و تبدیل فوریه
  • سری  فوریه، انتگرال فوریه، و تبدیل فوریه؛ توابع دوره ای، سریهای مثلثاتی،  سریهای فوریه، فرمولهای اویلر، توابع با دوره دلخواه، توابع زوج و فرد، بسط  نیم دامنه ای، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه 
 • بخش دوم معادلات با مشتقات جزئی :
  • معادلات با مشتق جزئی؛ روش  جداسازی متغیرها (ضربی)، معادلات با مشتق جزیی ناهمگن، جواب دالامبر معادله  موج، جریان گرمای یک بعدی، جریان گرما در میله ای نامتناهی، معادله موج  دوبعدی، غشای مستطیلی، لاپلاسین در مختصات قطبی، غشای مستدیر، معادله بسل،  معادله لاپلاس در مختصات کروی، معادله لژاندر، کاربرد تبدیل لاپلاس در  معادلات با مشتق جزئی، کاربرد تبدیل فوریه در معادلات با مشتق جزئی 
 • بخش سوم : اعداد مختلط و توابع مختلط :
  • اعداد  مختلط، توابع تحلیلی مختلط؛ اعداد مختلط، شکل قطبی اعداد مختلط، منحنیها و  نواحی در صفحه مختلط، حد و مشتق توابع مختلط، توابع تحلیلی، معادلات کوشی  ریمان، معادله لاپلاس، تابع ریشه، تابع گویا، توبع نمایی، توابع مثلثاتی، و  هذلولی گون، لگاریتم، و توان عمومی اتگرال مختلط؛ انتگرال روی خط در صفحه  مختلط، قضیه انتگرال کوشی، محاسبه انتگرال روی خط با انتگرالگیری نامعین،  فرمول انتگرال کوشی، مشتقات یک تابع تحلیل 
 • بخش چهارم : دنباله و سریها
  • دنباله ها،  سریها، اصل همگرایی کوشی در مورد سریها و دنباله ها، آزمون لایبنیتس،  آزمونهای همگرایی و واگرایی سریها سری توانی، سری تیلور؛ سری توانی، نمایش  توابع با سری توانی، سری تیلور، سری تیلور توابع مقدماتی، روشهای عملی بدست  آوردن سری توانی، همگرایی یکنوای سری توانی، سری لوران، تحلیلی بودن در  بینهایت، صفرها، تکینی ها انتگرالگیری به روش مانده ها؛ مانده ها، قضیه  مانده، محاسبه انتگرالهای حقیقی مثلثاتی به کمک اعداد مختلط، محاسبه  انتگرالهای حقیقی ناسره به کمک اعداد مختلط
 • بخش پنجم : نواحی و نگاشت ها
  • نواحی در صفحه مختلط، انواع نگاشت (نگاشت انتقال، نگاشت دوران، نگاشت خطی، نگاشت وارون، نگاشت یاکوفسکی و...)