تدریس خصوصی ریاضی 1 سال دهم تجربی و ریاضی در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی 1 سال دهم توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس ریاضی سال دهم (رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی 1 سال دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی : 

 • فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله  
  • درس اوّل: مجموعه های متناهی و نامتناهی
  • درس دوم: متمم یک مجموعه 
  • درس سوم: الگو و دنباله
   درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی 
 • فصل 2: مثلثات
  • درس اوّل: نسبت های مثلثاتی
  • درس دوم: دایرهٔ مثلثاتی
  • درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی
 • فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری
  • درس اوّل: ریشه و توان
  • درس دوم:ریشه n ام
  • درس سوم: توان های گویا 
  • درس چهارم: عبارت های جبری 
 • فصل 4: معادله ها و نامعادله ها
  • درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن 
  • درس دوم: سهمی  
  • درس سوم: تعیین علامت
 • فصل 5: تابع
  • درس اوّل: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
  • درس دوم: دامنه و برد توابع 
  • درس سوم: انواع تابع 
 • فصل 6: شمارش، بدون شمردن
  • درس اوّل: شمارش
  • درس دوم: جایگشت
  • درس سوم: ترکیب
 • فصل 7: آمار و احتمال
  • درس اوّل: احتمال یا اندازه گیری شانس
  • درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
  • درس سوم: متغیر و انواع آن