مباحث ریاضیات ابتدایی در تدریس: 

تدریس خصوصی ریاضی سال اول تا ششم ابتدایی شامل مباحث زیر:

مبحث شمارش اشیاء ، مفهوم اضافه کردن دو شیء ، نوشتن صحیح نماد عدد ،  مفهوم جمع و تفریق ، هندسه و تقارن ، عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو  رقمی ، اشکال هندسی ، عددهای سه رقمی ، اندازه گیری ، جمع و تفریق اعداد سه  رقمی ، کسر و احتمال ، آمار و نمودار ،     الگوها ، عددهای چهار رقمی ،  عددهای کسری ، ضرب و تقسیم ، محیط و مساحت ، جمع و تفریق ، آمار و احتمال ،  ضرب عددها ،  عدد، الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم ، اندازه گیری ، عدد مخلوط و  اعشاری ، شکل های هندسی ، آمار و احتمال ، عددنویسی و الگو ، کسر و عدد  مخلوط ، نسبت، تناسب، درصد ، هندسه ، اعداد اعشاری ، مساحت و حجم ، آمار و  احتمال ، عدد و الگوهای عددی ، کسر ، اعداد اعشاری ، تقارن و مختصات ،  اندازه گیری ، تناسب و درصد، تقریب