تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ، استاد حل تمرین ریاضی مهندسی پیشرفته ، استاد برای حل سوالات ریاضی مهندسی


تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C

تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی ، تدریس خصوصی آمار کارشناسی ارشد ، تدریس خصوصی آمار و احتمالات دانشگاه


تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 دانشگاهی در تهران

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 دانشگاهی در تهران توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف


تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 دانشگاهی

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1

تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 دانشگاه در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریفبازگشت به بالا