تدریس خصوصی میکروژئودزی و فیزیکال ژئودزی

تدریس خصوصی میکروژئودزی و فیزیکال ژئودزی

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C

تدریس خصوصی میکروژئودزی و فیزیکال ژئودزی توسط کارشناس ارشد از تهرانبازگشت به بالا