تدریس خصوصی هندسه تحلیلی و جبر خطی

تدریس خصوصی هندسه دوازدهم

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85

تدریس خصوصی هندسه 3 (هندس دوازدهم) رشته ریاضی فیزیک توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و هنرستان

/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و هنرستان توسط مدرسین برتر از صنعتی شریفبازگشت به بالا